Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

morelight
20:40
5893 4465 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

July 06 2015

morelight
23:02
1003 981c 500
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer
morelight
23:02
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viainsanedreamer insanedreamer
morelight
21:04
9189 13c9 500
Reposted fromnazarena nazarena viainsanedreamer insanedreamer
morelight
21:04
20:52
morelight
20:34
6783 7415
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viazrazik zrazik
morelight
20:33
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.
morelight
20:29
Podróże sentymentalne wymagają odwagi. Uświadamiają nam, że po dawnych emocjach nie ma już śladu.
— Virginia Woolf
morelight
20:28
5684 5a39
Reposted fromSalvator Salvator viaburnmyshadow burnmyshadow
morelight
20:28
morelight
20:28
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
morelight
20:28
7897 5edb
Reposted frommaszka maszka viaburnmyshadow burnmyshadow
morelight
20:27
morelight
20:27
morelight
20:27
morelight
20:27
morelight
20:26
9774 32cc 500
Poznań, Lata 1985-1987
Reposted fromhormeza hormeza viaoldstuff oldstuff
morelight
20:24
6038 76b6 500
Reposted fromtutaj tutaj viainsanedreamer insanedreamer
morelight
20:24
6038 76b6 500
Reposted fromtutaj tutaj viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl